Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof en een cliënt waarop Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen 
Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken
De cliënt moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak dit aan Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen via een factuur vermeerderd met administratie kosten. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande van de afspraak dit aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Bij in gebreke blijven van betaling, is Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof genoodzaakt na de verlooptijd van factuur en aanmaning het ter incasso te stellen aan een deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten, zullen geheel voor eigen rekening komen.

 

4. Betaling

Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Ook is na overleg met Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof betaling mogelijk via een digitale overschrijving binnen 8 dagen.

 

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een cliëntenbestand, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

6. Geheimhouding
Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid
Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

8. Beschadiging & diefstal
Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof meldt diefstal altijd bij de politie.

 

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof. Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft  Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen Pedicurepraktijk Voetzorg Zuidhof en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.